Vyžuonų mokyklos istorijos bruožai

Mokykla Vyžuonose buvo jau LDK laikais. Kada ji įsteigta, ne žinia, bet jau 1781 m. ją lankė 26 mokiniai, 1782 m. – 24 mokiniai, 1804 m. ir 1805 m. – 20, 1828 m. – 10 mokinių. 1853 m. mokėsi 19 mokinių. Po 1863 m. sukilimo surusinta. Pirmojo pasaulinio karo metu mokyklos archyvas, kaip tikslių ir smulkių žinių šaltinis, yra dingęs. Iš išlikusio pluoštelio medžiagos galima spėti, kad Vyžuonų pradžios mokykla įsteigta 1864 m. Ši data ir laikoma oficialia mokyklos įsteigimo data. Anksčiau čia buvo parapinė mokykla. Kada Lietuvoje buvo vos 6 mokyklos, Vyžuonų mokykla minima tarp jų.

1899 m. rugsėjo 5 d. Ukmergės apskrities pradžios mokyklų direktoriaus A. Lebedincevo  cirkuliare Nr. 107 esančioje  Vyžuonų mokyklos vedėjo mokytojo Stepo Ostapkovičiaus ataskaitoje  matyti, kad valsčiuje mokytinų vaikų buvo: berniukų 50, mergaičių 190 – iš viso 240. Iš jų lankė mokyklą: 45 berniukai, 15 mergaičių – iš viso 60. Mokykloje buvo 70 vietų vaikams. Visame valsčiuje nebuvo kitos mokyklos.

1909 m. špitolėje atidaryta „ Saulės“ draugijos mokykla, iš pradžių ją lankė 60 mokinių. Vedėja buvo Marija Zaštautaitė. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas, kuris buvo baigtas tik nepriklausomybės laikotarpiu. Nepriklausomybės metais Vyžuonose buvo 6 skyrių pradžios mokykla ir nedidelė žydų bendruomenės mokyklėlė.

1913 m. Vyžuonose įkurta mergaičių mokykla. 1915 m. vokiečiai jos vietoje įsteigė pieninę.

1930 m. savivaldybės lėšomis sutvarkyta naujojo mūrinio pastato pietinė pusė, įrengtos trys klasės, 1933 m. įrengta šiaurinė pastato pusė. 1935 m.Vyžuonose įvyko moksleivių šventė. Mokykla veikė ir nacių okupacijos metais..

1944 m. vasarą prasidėjo mokyklos atstatomasis darbas. Mokslo metai prasidėjo ne rugsėjo mėn., bet spalio pirmąją. Vyžuonose buvo atidaryta progimnazija. Jos direktoriumi paskirtas Balys Stasiulionis, kilęs iš Kaliekių km. Į progimnazijos I -VI kl. susirinko Utenos gimnazijoje mokęsi mokiniai iš Vyžuonų miestelio ir aplinkinių kaimų: Kaliekių, Šiaudinių, Sprakšių, Luknių, Šventupio, Kunigiškių, Vilkabrukių.

Pirmąjį Vyžuonų progimnazijos mokytojų kolektyvą sudarė: Sofija Šileikienė, Ona Kunigėlytė, Bronė Kunigėlytė, T. Patumsytė, Zofija Skardžiutė, Ona Ruzgaitė, N. Bakutienė, Bakutis.

1948 m. mokyklai buvo atiduota klebonija. Nors pastatas mokyklai nepritaikytas, tačiau vis tiek į jį buvo atkeltos pradinės klasės.

1949 m. Vyžuonų progimnazija perorganizuota į septynmetę mokyklą. Mokyklai vadovavo Zofija Skardžiutė, mokymo dalies vedėja - Ona Ruzgaitė.

1954 m. Vyžuonų septynmetė mokykla perorganizuota į priaugančią vidurinę mokyklą. Atidarytos aštunta ir devinta klasės, į devintą klasę sugrįžo Utenos vidurinių mokyklų aštuntose klasėse mokęsi mūsų mokiniai.

1956 m. išėjo pirmoji mūsų mokyklos abiturientų laida. Ji buvo negausi, tik dvylika mokinių. Klasės vadovė – Ona Mažeikienė.

1968 metų pavasarį pradėta statyti nauja vidurinė mokykla, o 1969 m. gruodžio mėn. 3 d. įvyko mokyklos atidarymas.

Nuo 1951 m. iki 1986 m. Vyžuonų vidurinei mokyklai vadovavo Bronislovas Vaišnoras, 1986 m. mokyklos direktore pradėjo dirbti Janina Tamošiūnienė, 1990 m. mokyklai ėmė vadovauti H. Zabiela, 1997 m. mokyklos vadovu tapo Rimantas Žvirblis.

Mokykla turi įrengtus informatikos, chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos kabinetus, įrengta sporto salė. Mokykla nuo 2001 m. nemokamai naudojasi interneto paslaugomis. 1997 m. išrinktas pirmasis mokyklos prezidentas M. Zaborskas. 2001 m.Vyžuonų vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.