BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2015-12-31 /Eurais/
1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 126273,00 126125,88 126125,88
2 Socialinio draudimo įmokos 39119,00 39043,69 39043,69
3 Transporto išlaikymas 372,00 372 372
4 Spaudiniai 585,00 584,67 584,67
5 Kitos prekės 613,00 613 613
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 576,00 575,32 575,32
8 Kitos paslaugos 294,00 293,78 293,78
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,00 0 0
  Iš viso 167832,00 167608,34 167608,34
 
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 65913,0 65909,16 65909,16
2 Socialinio draudimo įmokos 20468 20397,97 20397,97
3 Mityba 276 275,18 275,18
4 Medikamentai 100 100 100
5 Ryšių paslaugos 823 823 823
6 Transporto išlaikymas 1340 1340 1340
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 24 23,25 23,25
9 Kitos prekės 7479 7478,82 7478,82
10 Ilgalaikio turto einamas remontas      
11 Kvalifikacijos kėlimas 219 218,96 218,96
12 Komunalinės paslaugos 9418 9374,13 9374,13
13 Kitos paslaugos 1325 1324,56 1324,56
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 107385 107265,03 107265,03
 
3 Saviv. biudžetas /projekto vykdymui/ ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Ilgalaikio turto einamas remontas 9267 9266,1 9266,1
2 Kitos paslaugos 869 868,29 868,29
3 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 1055 1053,78 1053,78
  Iš viso 11191 11188,17 11188,17
 
4 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 5988,00 5824,25 5824,25
2 Socialinio draudimo įmokos 1855,00 1804,39 1804,39
3 Transporto išlaikymas 4600,00 4600 4600
  Iš viso 12443,00 12228,64 12228,64
 
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 5675,00 5674,95 5674,95
2 Apranga ir patalynė      
3 Kitos prekės 100,00 100,00 100,00
4 Ilgalaikio turto einamas remontas      
5 Komunalinės paslaugos 3526,00 3523,74 3523,74
6 Kitos paslaugos 27,00 28,31 28,31
  Iš viso 9328,00 9327 9327
 
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 541 511,54 511,54
2 Apranga ir patalynė 109 109 109
3 Komunalinės paslaugos 78 77,71 77,71
  Iš viso 728 698,25 698,25
 
7 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 5123,13 5123,13 5123,13
  Iš viso 5123,13 5123,13 5123,13