BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2015-09-30 /Eurais/
1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 88456,00 85534,73 85534,73
2 Socialinio draudimo įmokos 27404,00 26192,86 26192,86
3 Transporto išlaikymas 400,00 283,26 283,26
4 Spaudiniai 585,00 584,67 584,67
5 Kitos prekės 305,00 111,07 111,07
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 500,00 215,14 215,14
8 Kitos paslaugos 235,00 253,16 253,16
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,00 0 0
  Iš viso 117885,00 113174,89 113174,89
     
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 44683,0 42691,18 42691,18
2 Socialinio draudimo įmokos 13843 13101,26 13101,26
3 Mityba 250 163,82 163,82
4 Medikamentai      
5 Ryšių paslaugos 570 554,61 554,61
6 Transporto išlaikymas 650 387,86 387,86
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 70 23,25 23,25
9 Kitos prekės 3000 2988,25 2988,25
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 150    
11 Kvalifikacijos kėlimas 135 72,21 72,21
12 Komunalinės paslaugos 8600 3677,63 3677,63
13 Kitos paslaugos 1195 874,05 874,05
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 73146 64534,12 64534,12
     
3 Saviv. biudžetas /projekto vykdymui/ ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Ilgalaikio turto einamas remontas 9267 7705,69 9266,1
2 Kitos paslaugos 869   868,29
3 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 1055 1053,78 1053,78
  Iš viso 11191 8759,47 11188,17
     
4 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 4000,00 3734,53 3734,53
2 Socialinio draudimo įmokos 1239,00 1156,99 1156,99
3 Transporto išlaikymas 3300,00 3079,29 3079,29
  Iš viso 8539,00 7970,81 7970,81
     
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 3150,00 3150,00 3150,00
2 Apranga ir patalynė 100,00    
3 Kitos prekės 50,00 3,40 3,40
4 Ilgalaikio turto einamas remontas 130,00    
5 Komunalinės paslaugos 2090,00 2060,61 2060,61
6 Kitos paslaugos 80,00    
  Iš viso 5600,00 5214,01 5214,01
     
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 386,00 256,7 256,7
2 Apranga ir patalynė 70,00 37,94 37,94
3 Komunalinės paslaugos 122,00 33,74 33,74
  Iš viso 578,00 328,38 328,38
     
7 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 7800,00 3137,54 3137,54
  Iš viso 7800,00 3137,54 3137,54