BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2015-03-31 /Eurais/

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 22930,00 21875,97 21875,97
2 Socialinio draudimo įmokos 7104,00 6394,58 6394,58
3 Transporto išlaikymas 70,00 33,74 33,74
4 Spaudiniai      
5 Kitos prekės 200,00    
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 200,00 31,90 31,90
8 Kitos paslaugos 100,00 52,56 52,56
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,00 0 0
  Iš viso 30604,00 28388,75 28388,75
         
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 11040,0 10588,05 10588,05
2 Socialinio draudimo įmokos 3420 3136,14 3136,14
3 Mityba 100 63,62 63,62
4 Medikamentai      
5 Ryšių paslaugos 140 130,63 130,63
6 Transporto išlaikymas 200 195,63 195,63
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 10 8,72 8,72
9 Kitos prekės 350 313,34 313,34
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 100    
11 Kvalifikacijos kėlimas 50    
12 Komunalinės paslaugos 1300 803,83 803,83
13 Kitos paslaugos 400 123,24 123,24
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 17110 15363,20 15363,20
         
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 960,00 842,7 842,7
2 Socialinio draudimo įmokos 297,00 261,09 261,09
3 Transporto išlaikymas 1300,00 1299,41 1299,41
  Iš viso 2557,00 2403,24 2403,24
         
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 1300,00 1069,00 1069,00
2 Apranga ir patalynė 50,00    
3 Kitos prekės 50,00 3,40 3,40
4 Komunalinės paslaugos 870,00 532,96 532,96
5 Kitos paslaugos 40,00 15,00 15,00
  Iš viso 2310,00 1620,36 1620,36
         
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 153,00 26,87 26,87
2 Apranga ir patalynė 35,00 16,26 16,26
3 Komunalinės paslaugos 40,00 0 0
  Iš viso 228,00 43,13 43,13
         
6 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 2400,00 1188,25 1188,25
  Iš viso 2400,00 1188,25 1188,25