BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2012-03-31 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K09 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 75,3 75 75
2 Socialinio draudimo įmokos 23,3 21,7 21,7
3 Spaudiniai 0,0 0 0
4 Kitos prekės 0,1 0,1 0,1
5 Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,1 0,1
6 Kitos paslaugos 0,5 0,3 0,3
7 Darbdavių socialinė parama 0,3 0 0
8 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0

Iš viso 99,8 97,2 97,2
2 Savarankiškos funkcijos B09 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 33,4 32,8 32,8
2 Socialinio draudimo įmokos 10,4 9,6 9,6
3 Mityba 0,2 0,2 0,2
4 Medikamentai 0,3 0 0
5 Ryšių paslaugos 0,4 0,3 0,3
6 Transporto išlaikymas 0,5 0,5 0,5
7 Spaudiniai 0,2 0 0
8 Kitos prekės 0,5 0,2 0,2
9 Ilgalaikio turto einamas remontas 0,2 0 0
10 Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0 0
11 Komunalinės paslaugos 16,1 13,3 13,3
12 Kitos paslaugos 1 0,2 0,2
13 Darbdavių socialinė parama 2,5 0,1 0,1
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0

Iš viso 66 57,2 57,2
3 Mokinių pavėžėjimas B09 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 2,5 1,7 1,7
2 Socialinio draudimo įmokos 0,8 0,5 0,5
3 Transporto išlaikymas 4 3 3

Iš viso 7,3 5,2 5,2
4 Įstaigų veiklų vykdymas P14 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 4,5 3,2 3,2
2 Komunalinės paslaugos 0,9 0,4 0,4

Iš viso 5,4 3,6 3,6
5 Įstaigų veiklų vykdymas R14 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 0,6
2 Kitos prekės 0,8
3 Komunalinės paslaugos 0,1

Iš viso 1,5
6 Deleg. funkc. - Viešieji darbai 04 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos paslaugos

Iš viso
7 Valst. lėšos Nemokamas mait.13  | ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 8 4,9 4,9

Iš viso 8 4,9 4,9