BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2013-06-30 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis

295,2

285,8 285,8
2 Socialinio draudimo įmokos 91,4 88,3

88,3

3 Transporto išlaikymas 1 0,9 0,9
4 Spaudiniai 2.5 0.1 0.1
5 Kitos prekės 1,5 1,1 1,1
6 Kvalifikacijos kėlimas 0,9 0,5 0,5
7 Kitos paslaugos 0,6 0,3 0,3
8 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0

Iš viso 393,2 377,1 377,1
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 129,0 113,6 113,6
2 Socialinio draudimo įmokos 40 35,1 35,1
3 Mityba 0,6 0,3 0,3
4 Medikamentai 0,3 0 0
5 Ryšių paslaugos 1 1 1
6 Transporto išlaikymas 1 0,9 0,9
7 Apranga ir patalynė 0,1

8 Spaudiniai 0,4 0,2 0,2
9 Kitos prekės 2 0,8 0,8
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,5 0 0
11 Kvalifikacijos kėlimas 2,2 1 1
12 Komunalinės paslaugos 19 18,7 18,7
13 Kitos paslaugos 1,6 0,6 0,6
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0

Iš viso 198,7 172,2 172,2
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 8,4 7,2 7,2
2 Socialinio draudimo įmokos 2,6 2,2 2,2
3 Transporto išlaikymas 9,6 8,9 8,9

Iš viso 20,6 18,3 18,3
4 Projektų vykdymas          B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 15,8 3,0 3,0
2 Komandiruotės 11,5 11,5 11,5
3 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 23,7 10,1 10,1
4 Kitos paslaugos 5,2


Iš viso 56,2 24,6 24,6
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 9,8 8,7 8,7
2 Kitos prekės 0,4
3 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 0,3
4 Komunalinės paslaugos 4,2 4,2 4,2
5 Kitos paslaugos

Iš viso 14,7 12,9
12,9
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 1 0,4 0,4
1 Komunalinės paslaugos 0,5 0,4 0,4

Iš viso 1,5 0,8 0,8
7 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 0,9 0,7 0,7
2 Socialinio draudimo įmokos 0,3 0,2 0,2
3 kitos prekės 0,2


Iš viso 1,2 0,9 0,9
8 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 18,1 15,4 15,4

Iš viso 18,1 15,4 15,4