BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2013-12-31 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis

466,4

466,4 466,4
2 Socialinio draudimo įmokos 144,3 144,3

144,3

3 Transporto išlaikymas 1,2 1,2 1,2
4 Spaudiniai 2,5

2,5

2,5
5 Kitos prekės 13,3 13,3 13,3
6 Komandiruotės 0,1 0,1 0,1
7 Kvalifikacijos kėlimas 1,1 1,0 1,0
8 Kitos paslaugos 0,8 0,8 0,8
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0
  Iš viso 629,7 629,6 629,6
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 201,8 201,8 201,8
2 Socialinio draudimo įmokos 62,5 56,0 56,0
3 Mityba 0,8 0,7 0,7
4 Medikamentai 0,2 0,2 0,2
5 Ryšių paslaugos 2,5 2,5 2,5
6 Transporto išlaikymas 3,8 3,8 3,8
7 Apranga ir patalynė 0,1 0,1 0,1
8 Spaudiniai 0,4 0,3 0,3
9 Kitos prekės 5,6 5,6 5,6
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,3 1,3 1,3
11 Kvalifikacijos kėlimas 1,9 1,8 1,8
12 Komunalinės paslaugos 42,5 42,4 42,5
13 Kitos paslaugos 2,8 2,8 2,8
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 326,2 319,3 319,3
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 12,5 12,5 12,5
2 Socialinio draudimo įmokos 3,9 3,8 3,8
3 Transporto išlaikymas 16 16 16
  Iš viso 32,4 32,3 32,3
4 Projektų vykdymas          B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Komandiruotės 14,5 14,5 14,5
2 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 23,7 20,2 20,2
3 Kitos paslaugos 5,2 4,5 4,5
4 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 15,8 14,6 14,6
  Iš viso 59,2 53,8 53,8
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 14,4 14,2 14,2
2 Kitos prekės 0,2 0,2 0,2
3 Komunalinės paslaugos 7,7 7,6 7,6
  Iš viso 22,3 22,0
22,0
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 1,7 1,7 1,7
1 Komunalinės paslaugos 0,8 0,8 0,8
  Iš viso 2,5 2,5 2,5
7 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 2,3 2,2 2,2
2 Socialinio draudimo įmokos 0,7 0,7 0,7
3 kitos prekės 0,2 0,2 0,2
  Iš viso 3,2 3,2

3,2

8 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 27,3 26,8 26,8
  Iš viso 27,3 26,8 26,8