Darbo užmokestis

Informacija apie 2009 m. darbo užmokestį

Informacija apie 2009 m. darbo užmokestį

Vienodas pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų ( 2009 m.) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 1 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 442 Lt
Ikimokyklinės grupės auklėtojas 3 722,67 Lt
Priešmokyklinės grupės auklėtojas 1 *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 2 200 Lt
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 19 1734,33 Lt
Virėjas 2 1048,60 Lt
Valytojas 4 800 Lt
Kiemsargis 2 400 Lt
Rūbininkas 3 200 Lt
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statybos priežiūros darbininkas 2 400 Lt
Darbininkas- sezoninis darbininkas 3 1045 Lt* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo
sutikimą.