Darbo užmokestis

Informacija apie 2010 m. II ketvirčio darbo užmokestį

Informacija apie 2010 m. II ketvirčio darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2010 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 1 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 404 Lt
Ikimokyklinės grupės auklėtojas 3 659 Lt
Priešmokyklinės grupės auklėtojas 1 *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 2 200 Lt
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 19 1502 Lt
Virėjas 2 942 Lt
Valytojas 3 733 Lt
Kiemsargis 1 *
Rūbininkas 3 195 Lt
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statybos priežiūros darbininkas 2 400 Lt
Darbininkas- sezoninis darbininkas 3 781 Lt* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo
sutikimą.