Darbo užmokestis

Informacija apie 2012 m. III ketvirčio darbo užmokestį

Informacija apie 2012 m. III ketvirčio darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2012 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 1 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 404 Lt
Ikimokyklinės grupės auklėtojas 3 679Lt
Priešmokyklinės grupės auklėtojas 1 *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 1
*
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 19 1510 Lt
Virėjas 2 833 Lt
Valytojas 3
694 Lt
Kiemsargis 1 *
Rūbininkas 3 208 Lt
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statybos priežiūros darbininkas 1 *
Darbininkas- sezoninis darbininkas 3 640 Lt* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.