Darbo užmokestis

Informacija apie 2012 m. darbo užmokestį

Informacija apie 2012 m. darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2012 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 1 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 404 Lt
Ikimokyklinės grupės auklėtojas 3 679 Lt
Priešmokyklinės grupės auklėtojas 1 *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 1
*
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 18 1526 Lt
Virėjas 2 849 Lt
Valytojas 3
700 Lt
Kiemsargis 1 *
Rūbininkas 3 205 Lt
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statybos priežiūros darbininkas 1 *
Darbininkas- sezoninis darbininkas 3 822 Lt* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.