Darbo užmokestis

Informacija apie 2013 m. II ketvirčio darbo užmokestį

Informacija apie 2013 m. II  ketvirčio darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2013 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 1 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 404 Lt
Ikimokyklinės grupės auklėtojas 3 679 Lt
Priešmokyklinės grupės auklėtojas 1 *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 1
*
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 18 1689 Lt
Virėjas 2 1000 Lt
Valytojas 4
750 Lt
Kiemsargis 2 394 Lt
Rūbininkas 3 250 Lt
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statybos priežiūros darbininkas 1 *
Darbininkas- sezoninis darbininkas 4 801 Lt* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.