Darbo užmokestis

Informacija apie 2017 m. I ketvirčio darbo užmokestį

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2017 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių
darbuotojų skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis Eurais
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – apskaitininkas 1 *
Ūkvedys 2 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 140,00
Lopšelio-darželio auklėtoja 3 246,00
Priešmokyklinės grupės auklėtojas   *
Auklėtojo padėjėjas 1 99,00
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 20 409,00
Virėjas 1 397,00
Valytojas 3 285,00
Aplinkos tvarkytojas 1 95,00
Rūbininkas 3 95,00
Virtuvės darbininkas 1 190,00
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1 *
Sargas, Sargas-kūrikas 3 536,00
 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.