Darbo užmokestis

  Informacija apie 2016 m. IV ketvirčio darbo užmokestį  

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2016 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių
darbuotojų skaičius
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis Eurais
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 2 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 89,02
Ikimokyklinės grupės auklėtojas 3 236.78
Priešmokyklinės grupės auklėtojas   *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 1 95.00
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 20 520,00
Virėjas 2 285,00
Valytojas 3 285,00
Kiemsargis 1 95,00
Rūbininkas 3 95,00
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1 *
Darbininkas- sezoninis darbininkas 3 396,96

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.