Darbo užmokestis

Informacija apie 2015 m. III ketvirčio darbo užmokestį

Informacija apie 2015 m. III ketvirčio darbo užmokestį  

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2015 m.III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Raštvedys - sekretorius 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 *
Kasininkas – sąskaitininkas 1 *
Ūkvedys 1 *
Pailgintos d. d. grupės auklėtojas 2 129.58
Priešmokyklinės grupės auklėtojas
Ikimokyklinės grupės auklėtojas
1 *
Ikimokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 2 110.41
Specialusis pedagogas 1 *
Socialinis pedagogas 1 *
Bibliotekininkas 1 *
Mokytojas 18 477.31
Virėjas 2 251.7
Kiemsargis Valytojas 1 *
Rūbininkas 3 81.00
Vairuotojas 1 *
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1 *
Darbininkas - sezoninis darbininkas 3 252.16

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.