UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO  SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau - Aprašas) nustato Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Utenos r. Užpalių gimnazijos, eigą.

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis ir 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMĄ IR REORGANIZAVIME

DALYVAUJANTĮ JURIDINIUS ASMENIS

 

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla:

  1. teisinė forma - biudžetinė įstaiga;

  2. buveinė – Utenos r. sav., Vyžuonos, Šilo g. 6;

  3. juridinio asmens kodas - 190184177;

  4. registro tvarkytojas - Juridinių asmenų registro Utenos filialas.

 2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Utenos r. Užpalių gimnazija:

  1. teisinė forma - biudžetinė įstaiga;

  2. buveinė – Utenos r. sav., Užpaliai, Pilies g. 14;

  3. juridinio asmens kodas - 190184024;

  4. registro tvarkytojas - Juridinių asmenų registro Utenos filialas.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS IR EIGA

 

 1. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-75 redakcija) ir atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. TS-124 „Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą“.

 2. Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungimo būdu prijungiant ją prie Utenos r. Užpalių gimnazijos, kuriai pereina visos Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.

 3. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla.

 4. Po Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo – Utenos r. Užpalių gimnazija vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, teiks informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir atliks kitas Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

 5. Pranešimas apie parengtą Aprašą skelbiamas vietinėje spaudoje, Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos interneto svetainėje (www.vyzuonos.utena.lm.lt), ir Utenos r. Užpalių gimnazijos interneto svetainėje (www.uzpaliai.utena.lm.lt), raštu pranešama Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos ir Utenos r. Užpalių gimnazijos kreditoriams. Pranešimuose nurodoma Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta informacija.

 6. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas Juridinių asmenų registrui.

 7. Apie Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą reorganizuoti Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą raštu pranešama visiems jos mokiniams per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

 8. Utenos rajono savivaldybės taryba iki 2017 m. birželio 30 d. nustato po Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo veiklą tęsiančios Utenos r. Užpalių gimnazijos didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių.

 9. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatai, patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka, registruojami Juridinių asmenų registre. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 10. Nuo Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos visos Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos pereina Utenos r. Užpalių gimnazijai, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Utenos rajono savivaldybės taryba.

 11. Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla savo veiklą baigia išregistravus ją iš Juridinių asmenų registro.

 12. Išregistravus Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą iš Juridinių asmenų registro, mokyklos antspaudas su Lietuvos Respublikos herbu, spaudai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIO

JURIDINIŲ ASMENŲ TURTO VERTINIMAS

 

 1. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos turto vertė pagal 2017 m. gegužės 1 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro – 234637,92 Eur, iš jų ilgalaikio turto balansinė vertė – 233853,92 Eur, trumpalaikio – 784,00 Eur.

 2. Utenos r. Užpalių gimnazijos turto vertė pagal 2017 m. gegužės 1 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro – 36573,92 Eur, iš jų ilgalaikio turto balansinė vertė – 364234,11 Eur, trumpalaikio – 1504,81 Eur.

 

V SKYRIUS

TURTO IR DOKUMENTŲ PERDAVIMO TVARKA

 

 1. Iki 2017 m. liepos 1 d. inventorizuojamas Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos turtas pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą priėmimo dienos būklę.

 2. Sprendimą dėl reorganizuojamos Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos turto perdavimo Utenos r. Užpalių gimnazijai priima Utenos rajono savivaldybės taryba.

 3. Utenos r. Užpalių gimnazijai perėmus Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą atitinkamai pakeičiami duomenys Nekilnojamojo turto registre.

 4. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos dokumentai pagal bylų apyrašus, dokumentai, kurių saugojimo terminas nustatytas norminiuose teisės aktuose, nėra pasibaigęs pagal patvirtintą dokumentacijos planą, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. perduodami Utenos r. Užpalių gimnazijai, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktus.

 5. Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. sutvarko praėjusio ataskaitinio laikotarpio buhalterinę apskaitą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenis suveda į Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

 6. Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla 2017 metų rugpjūčio 31 d. būklėj sudaro finansinį ir biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinius ir pateikia juos Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

 7. Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. aktu įforminamas Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos buhalterinių dokumentų perdavimas Utenos r. Užpalių gimnazijai, kuriame nurodomi buhalterinių sąskaitų (tarp jų ir užbalansinių) likučiai pagal apskaitos registrų duomenis, kasos inventorizacijos, atliktos perdavimo dieną, duomenys bei iš anksto numeruotų blankų inventorizacijos, atliktos perdavimo-priėmimo dieną, duomenys.

 8. Turto ir dokumentų perdavimo - priėmimo aktus pasirašo Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktorius bei vyresnysis buhalteris ir Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorius bei vyresnysis buhalteris.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašą įgyvendina Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorius, laikinai vykdantis Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas, Rimantas Žvirblis.

 2. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Utenos rajono savivaldybės administracija.

 3. Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorius, laikinai vykdantis Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas, Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo metu užtikrina nenutrūkstamą įstaigų nuostatuose numatytų veiklų vykdymą.