Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

    Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (Šilo 6, Vyžuonų mstl., Utenos rajonas, kodas 190184177) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,25 etato) pareigoms eiti.


1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo plano ir programų įgyvendinimą, koordinuoti popamokinę veiklą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo proceso kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.
2. Bendrieji reikalavimai pretendentams:
2.1.  būti Lietuvos Respublikos piliečiu;
2.2.  mokėti Lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688  reikalavimus.
3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
3.1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo patirtį;
3.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą organizuojančių mokyklų veiklą, darbo santykius bei su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.5.  gebėti savarankiškai vykdyti vadybinio darbo pobūdį atitinkančias funkcijas;
3.6. gebėti dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, turėti nepriekaištingą profesinę reputaciją;
4. Privalumai:
4.1.  darbo patirtis dirbant 5-10 klasėse;
4.2.  patirtis taikant šiuolaikinius ugdymo metodus ir naujausias mokymo technologijas;
4.3.  užsienio kalbos (rusų, prancūzų) mokėjimas.
5. Pretendentas privalo pateikti:
5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
5.3. gyvenimo aprašymą;
5.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą);
5.5. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku (jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro).
Atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).
 
Dokumentai priimami Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos raštinėje, (Šilo 6, Vyžuonų mstl., Utenos r.) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2017 m. balandžio 11 d. iki 2017 m. balandžio  24 d. 17.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonais (8 389) 60 233, (8 618) 77652.


Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorius laikinai vykdantis

Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas

Rimantas Žvirblis
 
2017 m. balandžio 10 d.