KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

(nuo 2015-12-11 iki 2015-12-24)

SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Šilo 6, Vyžuonų mstl., 28371, Utenos  rajonas,  
įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190184177). 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,25 etato) 

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą; dalyvauti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengime; inicijuoti naują mokymo(si) strategijų diegimą; užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą 5-10 klasėse;

organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą; administruoti elektroninį dienyną; vykdyti ugdymo proceso stebėseną; vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę; teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams; rengti statistinių duomenų ataskaitas; tvarkyti Mokinių registrą; bendradarbiauti su mokiniais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo proceso veikla reglamentuojančių dokumentų projektus; bendradarbiauti su socialine pedagoge; rūpintis mokinių lankomumu; vykdyti tiriamąjį darbą, nustatant nelankymo priežastis 5-10 klasėse; organizuoti pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams; koordinuoti metodinių grupių veiklą 5-10 kl.; administruoti standartizuotų testų 5-10 klasėse pravedimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą; rengti ugdymo veiklos tvarkaraščius 5-10 klasėms ir užtikrinti jų vykdymą; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus; savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

 

2. Bendrieji reikalavimai pretendentams: 

2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu; 

2.2. lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 , reikalavimus. 

 

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

3.1. aukštasis universitetinis ir pedagoginis išsilavinimas; 

3.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertrauktas pedagoginis darbo stažas; 

3.3. geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai; 

3.4. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių bendrojo lavinimo mokyklų veiklą žinojimas bei išmanymas; 

3.5. gebėjimas savarankiškai vykdyti vadybinio darbo pobūdį atitinkančias funkcijas; 

3.6. gebėjimas išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą; 

3.7. gebėjimo dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija; 

3.8. mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;

3.9. gebėjimas vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

4. Privalumai: 

4.1. darbo patirtis dirbant 5-10 klasių koncentre; 

4.2. patirtis taikant šiuolaikinius ugdymo metodus; 

4.3. būti įsisavinus Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ir mokėti jomis naudotis;  

4.4. gebėjimas dirbti komandoje.

 

5. Pretendentas privalo pateikti: 

5.1 prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

5.2 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

5.3 išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (-us) ir šių dokumentų kopijas; 

5.4 gyvenimo aprašymą; 

5.5 užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301); 

5.6 savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius; 

5.7 darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 

5.8. pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime pristatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti registruotu laišku individualiai. 

 

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai. 

Atrankos būdas – Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo adresu Šilo 6, Vyžuonų mstl., Utenos rajonas, 28371, mokyklos raštinėje (nuo 2015-12-11 iki 2015-12-24  15.00 val. ) Išsamią informaciją apie konkursą teikia raštvedė-sekretorė Romalda Skrebūnienė telefonu (8 389) 60 233.

 

Direktorius
Rimantas Žvirblis

 Parsisiųsti priedus