Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla skelbia konkursą vyresniojo buhalterio (-ės) (1 etato) pareigoms užimti.

           Pareigybės paskirtis: tvarkyti biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą, planuoti įstaigos biudžetą, rengti biudžeto vykdymo periodines ataskaitas.
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, buhalterinio darbo patirties biudžetinėje įstaigoje, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,

reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, mokėti taikyti juos praktiškai darbe; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti analitinę medžiagą; išmanyti raštvedybos taisykles; mokėti dirbti - buhalterine programa, kompiuterių programomis MS WORD, MS Excel, naudotis interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema.
           Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą; teikia reikiamą buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybės institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams. Analizuoja periodines ataskaitas (išlaidų sąmatų vykdymo, kreditorinio–debitorinio įsiskolinimo, turto ir kitas); sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia Finansų skyriui; vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų; tvarko banko dokumentus, tinkamai juos įformina, registruoja; dirba su įdiegtomis bankų programomis. Vykdo išankstinę finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją bei atlieka kitus direktoriaus pavestus darbus.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo pateikti dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku):
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir kopiją.
4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir kopiją (jeigu toks yra, arba kitus dokumentus, įrodančius turimą darbo patirtį).
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Užpildytą pretendento anketą.
7. Karo prievolininkai pateikia karo prievolininko statusą liudijantį karinį dokumentą ir jo kopiją.
PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos 2–4, 7 dalyse nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo mokyklos internetinėje svetainėje, adresu: Šilo 6, Vyžuonos, Utenos rajonas, LT-28371, išsamesnė informacija telefonais (8~389) 60 233.
Konkursas vyresniojo buhalterio (-ės) (1 etato) pareigoms eiti vyks 2015 m. spalio 14 d. 10.00 val.