Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068

,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo

 

              2019 m. spalio 11 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl  projekto ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis iki 2021 m. spalio 11 d.

 

              Projekte dalyvauja Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“, Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, Utenos r. Užpalių gimnazija, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ ir Utenos švietimo centras.

 

              Projekto tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį, pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose modelį. Sukurtas inovatyvus ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose modelis turės teigiamą poveikį vaikų ugdymui, jų kompetencijoms bei STEAM gebėjimų ugdymui lauko aplinkose, projekto tikslinės grupės dalyvių profesiniam tobulėjimui. Projekto veiklos kryptys pasirinktos atsižvelgiant į naujausias švietimo srities tendencijas, remiantis Lietuvos ir kitų šalių gerąja patirtimi, atliktais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis.

              Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose metodinių aprašų (,,Darželis kieme“, ,,Darželis už kiemo“ ir „Darželis kaime“)  banko sukūrimas bei jo praktinis taikymas;  projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankių sukūrimas bei jų taikymas.

              Projekto tikslinė grupė – švietimo įstaigų darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenių nariai. Projekto dalyvių bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma neformaliojo švietimo programa.

Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant Gerą mokyklą; Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 m. švietimui keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimo diegiant inovacijas, tobulinant ugdymo procesą ir plėtojant žmogiškųjų išteklių kompetencijas – įgyvendinimo; Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimo: pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus.

 

              Projekto vykdytojas – Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“.

              Projekto vadovė – Rita Lekerauskienė.

              Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

 

Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“, Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, Utenos r. Užpalių gimnazija Vyžuonų skyrius, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla ir Utenos švietimo centras.

Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų